Креслярські шрифти. Практичні вказівки до виконання написів. Print

Загальні поняття. Зображення на кресленнях — машинобудівних, архітектурних, інженерно-будівельних та ін.— доповнюються написами.

З різноманітних шрифтів, що застосовуються для написів, великого поширення набули шрифти, установлені ГОСТом — «Шрифти креслярські». Ці шрифти є обов'язковими для всіх написів на машинобудівних кресленнях.
Слід пам'ятати, що недбало і неясно виконані написи (особливо цифри) можуть бути неправильно витлумачені. На виробництві при виготовленні предметів це може призвести до різних непорозумінь, а іноді й до виробничого браку.
ГОСТом 3454—59 «Шрифти креслярські» встановлені такі розміри шрифтів: 2,5; 3,5; 5; 7; 10 і 14. Р о з м і р о м шрифту називається висота (h) великих букв (у міліметрах). Наприклад, у шрифті десятого розміру висота великих букв (а також цифр) дорівнює 10 мм. Креслярські шрифти треба виконувати з нахилом 75° до основи рядка.
Такий кут можна побудувати з допомогою двох косинців — одного з кутом 45° і другого з кутом 30° (див. фіг. 21).

Великі букви. На фігурі 26 показано написання великих букв
алфавіту. Ширина великих букв дорівнює = (5/7)h. Виняток становлять великі букви Д, Ж, Ф, Щ, Ш, Ы і Ю, ширина яких дорівнює їх висоті. Ширина великої букви М і Ь дорівнює = (6/7)h.
Товщина ліній великих букв дорівнює = (1\7) h.

Малі букви. На фігурі 27 показано написання малих букв алфавіту. Висота малих букв дорівнює = (5/7)h, тобто найближчому меншому розміру шрифту. Наприклад, при розмірі 10 висота малих букв дорівнює 7 мм, при розмірі 5 — 3,5 мм.

Малі букви з виступаючими елементами (б, в, д, р, у та ф) мають загальну висоту, що дорівнює висоті великих букв, тобто А (фіг. 28).

Ширина більшості малих букв дорівнює = (3/7)h. Ширина малих букв ж, м, т, ф, ш, щ, ь, ы і ю дорівнює = (4/7)h. Товщина ліній в малих буквах дорівнює = (1/10)h.

Відстані між буквами (як великими, так і малими) дорівнюють = (2/7)h. Але якщо напис виконується тільки великими буквами, то відстань між деякими з них мусить бути меншою, ніж = (2/7)h, або навіть її зовсім не буде. На фігурі 28 наведені приклади на сполучення таких букв. Якщо в слові, крім малих букв, є велика Т або Г, то відстань між цією буквою і наступною береться менша або її зовсім не буде. На фігурі 28 в слові «Турбіна» відстані між великою буквою Т і малою у зовсім нема.

Відстань між словами мусить бути не менша, ніж висота (h) великої букви. Якщо напис складається з великої і малих букв, то велика буква має товщину ліній ту саму, що й малі букви, тобто = (1/10)h, як в слові «Верстат» (фіг. 28).
Відстань між рядками беруть не менше, ніж висота (h) розміру шрифту.

Цифри і знаки. На фігурі 29 показані арабські і римські цифри і знак №. Ширина арабських цифр (крім 1) дорівнює =(5/7)h. Ширина цифри 1 дорівнює = (2/7)h. Проміжки між цифрами дорівнюють = (2/7)h.

Знак 0 складається з кола (фіг. 27), через центр якого приблизно під кутом 75° (до основи рядка) проведено відрізок прямої. Висота знака діаметра повинна бути такою ж, як і висота цифри, перед якою він стоїть.

На креслення іноді доводиться наносити які-небудь позначення буквами латинського алфавіту. Написання великих і малих букв латинського алфавіту показано на фігурі 30.

Практичні вказівки до виконання написів. Допоміжна сітка. Починаючи вивчення креслярських шрифтів, виконання написів, дуже корисно спочатку робити це на заздалегідь побудованій допоміжній сітці. Така сітка сприяє кращому засвоєнню написання (форми) букв, цифр і знаків та правильному оволодінню прийомами письма.

На фігурі 28 показана така сітка для написання слова «Турбіна».

Відстані між горизонтальними лініями допоміжної сітки дорівнюють висоті великих і малих букв. Похилі лінії під кутом 75° до основи рядка проведені з довільними проміжками між ними. Такі похилі лінії є напрямними; з їх допомогою легше надавати буквам і цифрам правильного нахилу.


Лінії сітки треба проводити добре загостреним олівцем і при цьому пам'ятати, що якість напису великою мірою залежатиме від точності побудови сітки (тобто від точності її розмітки і проведення ліній). Натиск на олівець мусить бути несильним, щоб пізніше лінії сітки можна було безслідно стерти гумкою.

На перших порах кожну букву (або цифру) краще писати в два прийоми: спочатку злегка «прорисувати» її, а потім, переконавшись у правильному нахилі і написанні, написати остаточно з потрібним натиском на олівець.

Результати, що досягаються завдяки тренуванню на допоміжних сітках, цілком виправдовують трудомістку роботу, пов'язану з побудовою сіток.

У міру набування навичок письма можна обмежуватись проведенням тільки горизонтальних ліній — основ рядків.
Виконання написів на папері в клітку. Значно простіше навчитися виконувати креслярські шрифти, користуючись папером у клітку (з шкільного зошита). Нахил букв і цифр визначається (фіг. 31) діагоналлю прямокутника, у якого горизонтальна сторона дорівнює одній, а вертикальна — чотирьом кліткам; така діагональ утворює з горизонтальною лінією гострий кут, що дорівнює приблизно 75°.

Висоту букв і цифр, їх ширину, проміжки між ними і розміри інших величин можна брати, керуючись лініями кліток.
При цьому треба мати на увазі, що через округлення розмірів (відповідно до клітчастого паперу) створюються деякі відхилення від ГОСТу. Однак ці відхилення такі незначні, що для практичних вправ їх можна не брати до уваги.
Зауважимо, що на основі букви о пишеться більшість букв. Наприклад а, б, в, д, є, р, с, у, е. Тому доцільно насамперед засвоїти написання букви о і частіше тренуватися в її написанні.