Читання креслень Print

Під читанням креслень розуміють уміння, по-перше, уявити форму і з'ясувати конструктивні особливості деталі, зображеної на кресленні; по-друге, прочитати наявні на кресленні розміри і встановити, до яких частин деталі вони належать.

Крім того, при читанні креслення треба з'ясувати назву деталі, матеріал, з якого вона має бути виготовлена, і масштаб креслення.

Читати креслення треба в такій послідовності:
1) Ознайомитись з основним написом креслення (кутовим штампом), з якого з'ясувати назву деталі, матеріал, з якого вона буде виготовлена, а також масштаб креслення.
2) З'ясувати форму і конструктивні особливості деталі, уважно вивчаючи проекції.
3) Прочитати на кресленні розміри деталі; при цьому з'ясувати, які з них габаритні.
При читанні креслення особливо важко уявити форму деталі. Щоб навчитися цього, треба читати якомога більше креслень.

Читання (з'ясування) форми деталі за кресленням. Всякий предмет має форму якого-небудь геометричного тіла або сполучення кількох геометричних тіл.

Найпростіші геометричні тіла вам уже відомі з уроків малювання (фіг. 48). Розглядаючи предмети, що показані на фігурі 49, ви можете сказати, яке геометричне тіло лежить в основі кожного з них.
Наприклад, форму прямокутного паралелепіпеда мають пенал і цегла. Призматичної форми надано олівцю і масштабній лінійці. Циліндричну форму мають склянка, ринва і технічна деталь — вісь. Дах кремлівської
башти являє собою повну піраміду. Ящик для квітів має форму зрізаної піраміди.
Форму зрізаного конуса мають абажури, а форму повного конуса— дахи цистерн. Штучний супутник має форму кулі.

На фігурі 50 показано предмети, форма яких утворена сполученням кількох геометричних тіл. Так, котушка для ниток утворена сполученням циліндрів і конусів, які мають спільну вісь. Головка заготовки болта — шестикутна призма, а його стержень — циліндр. Заклепка складається з циліндричного стержня і головки, яка є частиною сфери (кулі).

Кожний предмет можна уявно розчленувати на найпростіші геометричні тіла. Наприклад, упорний центр токарного верстата (фіг. 51) легко розчленувати на конус, циліндр, зрізаний конус і циліндр.

Ручка — (фіг. 52) може бути розчленована на циліндр, зрізаний конус і кулю.
Звідси ясно, що насамперед треба знати, як зображаються на кресленнях найпростіші геометричні тіла. Знаючи, який вигляд мають проекції цих тіл, неважко уявити форму тіла в цілому.

Проектування предметів прямокутної форми на площини проекцій було показане раніше, тому для куба і паралелепіпеда дано креслення без проектуючих променів.

Куб і паралелепіпед. На кре-сленні куба (фіг. 53) досить зазначити один розмір, що характеризує довжину, ширину і висоту. На кресленні паралелепіпеда (фіг. 54) нанесені три розміри: довжина (В), ширина (А) і висота (Н).

Шестикутна призма. На фігурі 55 показано прямокутне проектування правильної шестикутної призми на фронтальну, горизонтальну і профільну площини. Призма розташована основами паралельно площині Н (отже, основи перпендикулярні до площини V І W). Бокові ребра призми перпендикулярні площині Н (отже, паралельні площинам V і W).

На фігурі 56 наведено рисунок і креслення призми втрьох прямокутних проекціях — фронтальній, горизонтальній і профільній. Два розміри визначають величину правильної шестикутної призми: висота призми (Н) і діаметр кола, описаного навколо шестикутника (D).

Циліндр. На фігурі 57 показано проектування циліндра на площини V, Н і W. Циліндр розміщений основами паралельно площині Н (отже, перпендикулярно площинам V і W). Вісь циліндра паралельна площинам V і W (отже, перпендикулярна площині H).

На фігурі 58 наведено рисунок і креслення такого циліндра в трьох прямокутних проекціях.

Профільна проекція циліндра нічим не відрізняється від його фронтальної проекції; вона наведена лише з метою пояснення способу проектування циліндра


на площину W і одержання його профільної проекції. При виконанні креслення циліндра або предмета у вигляді циліндра можна обмежитись двома проекціями з трьох, наведених на фігурі 58, а саме: фронтальною і горизонтальною.

Для циліндра зазначають два розміри — діаметр основи циліндра (D) і висоту (Н).
На проекціях циліндра обов'язково проводять геометричні осі і центрові лінії, як це показано на кресленні.
Правильна чотирикутна піраміда. На фігурі 59 показано проектування правильної чотирикутної піраміди на площини У, Н і W. Піраміда розміщена основою паралельно площині H, причому її бокові грані нахилені до всіх трьох площин проекцій.

На фігурі 60 наведено рисунок і креслення піраміди. На кресленні піраміди наносять розміри сторін основи піраміди (для правильної піраміди вони однакові— А) і висоту (Н) піраміди.

Прямий круговий конус. На фігурі 61 показано проектування прямого кругового конуса на площини Я, V і W. Конус розміщено так, що його основа паралельна площині H. Вісь конуса паралельна площинам V і W (отже, перпендикулярна площині Н).

На фігурі 62 наведено рисунок і креслення конуса в трьох проекціях. Профільна проекція даного конуса нічим не відрізняється від його фронтальної проекції. Отже, при виконанні креслення прямого кругового конуса можна обмежитись двома проекціями з трьох, а саме — фронтальною і горизонтальною.


Для конуса зазначають теж два розміри — діаметр основи конуса (D) і висоту (Н). На проекціях конуса наносять геометричні осі і центрові лінії.

Куля. На фігурі 63 показано креслення кулі. Всі три її проекції однакові, тому кулю досить зобразити в одній проекції з доданням напису «Сфера».
Для визначення за кресленням форми деталі необхідно уважно роздивитися проекції і, порівнюючи їх між собою, з'ясувати, які геометричні тіла вони зображають.

Спробуємо прочитати креслення деталі (фіг. 64).
1. З кутового штампа (основного напису) дізнаємось, що на кресленні зображено деталь, яка називається корпусом підп'ятника. Матеріал, з якого вона буде виготовлена,— чавун. Напис на штампі М1 : 1 свідчить, що креслення виготовлене в масштабі 1:1, тобто деталь зображено в натуральну величину.2. За фігурами проекцій визначаємо, що зовнішня форма підп'ятника складається з паралелепіпеда і циліндра, який примикає до середини його верхньої основи. У верхній частині циліндра є ненаскрізний (глухий) отвір. Два наскрізних циліндричних отвори проходять через паралелепіпед. Після такого розгляду можна уявити собі деталь в цілому (фіг. 65).


3. Читаємо розміри. Габаритні розміри: довжина 90 мм, ширина 45 мм, висота 40 мм. Діаметр циліндра 40 мм, а його висота ЗО мм. Глухий отвір має діаметр 20 мм і глибину 20 мм. Діаметр циліндричних наскрізних отворів дорівнює 10 мм. Відстань між центрами — 60 мм.